Print this page
sobota, 27 marzec 2021 21:18

Informacja o objęciu opieką dla uczniów klas I- III

Szanowni Państwo,

Informuję, iż  zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.      

Informuję także, iż dyrektor szkoły , na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.

Wniosek do pobrania znajduje się w dokumentach na stronie szkoły.

Agnieszka Białożyt
Dyrektor szkoły

Wyświetlono 421 raz/y Zmieniono: niedziela, 28 marzec 2021 17:54

Ostatnie od Administrator