MISJA SZKOŁY

MISJĄ SZKOŁY JEST:

POMOC
Pomagać wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.
RÓWNOŚĆ
Zapewniać równość szans i sprawiedliwość
społeczną.
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Zapewniać dobrze zorganizowane atrakcyjne
zajęcia.
WSPARCIE
Wspierać mądrego i odpowiedzialnego człowieka.
ZAJĘCIA
Prowadzić szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych.
PARTNERSTWO
Wspierać ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą.
KSZTAŁCENIE
Wspierać pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.