Wiadomość
Kryteria do świetlicy Drukuj
poniedziałek, 03 września 2018 14:46

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

Przy kwalifikacji pierwszeństwo maja kolejno kandydatury spełniające poniższe kryteria:

 1. Dzieci uczęszczające do klas I-III.

 2. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.

 3. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

 4. Dzieci, których oboje rodzice pracują w systemie jednozmianowym (w tym samym czasie).

 5. Uczeń zostaje przyjęty do świetlicy szkolnej po wypełnieniu przez rodziców (opiekunów) karty zgłoszeniowej.

 6. W karcie zgłoszeniowej należy szczegółowo wymienić osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy i godziny odbioru, (jeżeli jest to możliwe do określenia).

 7. Dzieci nie mogą wcześniej bądź samodzielnie opuszczać świetlicy bez pisemnego zezwolenia rodziców ? informacja musi zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.

 8. Doraźna zgoda na wyjście dziecka ze świetlicy - inne niż podano w karcie- powinna być zgłoszona tylko i wyłącznie na piśmie.

 9. Odpowiedzialność za dziecko wychowawcy świetlicy ponoszą od momentu przyjścia dziecka do świetlicy przed lekcjami i po lekcjach.

 10. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.

 11. Uczeń sprawiający duże trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.

 12. Uczeń może nie zostać przyjęty do świetlicy z powodu braku wolnych miejsc.

 13. Karta zapisu do świetlicy musi być złożona przez rodziców u wychowawcy świetlicy lub sekretariacie szkoły do 07.09.2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane zgodnie z pkt. 14

 14. W miarę wolnych miejsc uczniowie mogą być przyjmowani do świetlicy w trakcie roku szkolnego.

Za zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice.

Ze względu na dobro dziecka prosimy o udzielanie rzetelnych informacji
w karcie zgłoszeniowej oraz podpisanie jej przez rodziców (opiekunów).

Prosimy również o uaktualnianie na bieżąco zmian dotyczących kontaktu telefonicznego z rodzicami.