Ułatwienia dostępu

wtorek, 06 wrzesień 2022 21:15

Chechło Run

 CHECHŁO RUN ‘2022

w ramach projektu Trzebinia Miastem Sportu

pod honorowym patronatem

Burmistrza Miasta Trzebini JAROSŁAWA OKOCZUKA

 I. ORGANIZATOR:
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74, tel. (32) 6121-497, 604-833-376
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 * PATRON:

Gmina Trzebinia

* PARTNER:

Starosta Powiatu Chrzanowskiego

* PATRONAT MEDIALNY:

Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”

* POMYSŁODAWCY BIEGU:

Mariusz Brzózka 

Tomasz Kobierecki 

II.SPONSORZY:

HYDRO Extrusion Poland sp. z o. o.

VEOLIA Południe S.A.

Tauron Wytwarzanie S.A.

DAN CAKE Polonia sp. z o. o. w Chrzanowie

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie

III. CELE:

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

2. Promowanie zdrowego stylu życia.

3. Promocja atrakcyjnych terenów Powiatu Chrzanowskiego.

IV. TERMIN I MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się w dniu 18 września 2022r. w Trzebini w okolicy zbiornika wodnego Chechło o godzinie 12.00. Miejsce startu oraz mety – wejście do Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini, ul. Głowackiego  początek biegu – godz. 12.00.

2. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 5 km i 10 km:

10 km: Dwie pętle wokół zbiornika wodnego Chechło w Trzebini.

5 km: Jedna pętla wokół zbiornika wodnego Chechło w Trzebini.

3. Nawierzchnia asfaltowa. Trasa nie posiada atestu PZLA. Będzie oznakowana co 1 km.

4. Biuro zawodów znajdować się będzie w oznakowanym budynku na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini, ul. Głowackiego, biuro czynne w godz. 10.00-11.00.

Pakiety można będzie odbierać w Trzebińskim Centrum Kultury w piątek (16.09) i sobotę (17.09) w godz. 10.00-18.00 (wejście jak do Kina „Sokół” w Trzebini) oraz w dniu zawodów w godzinach otwarcia biura zawodów.

V. POMIAR CZASU:

 • Pomiar czasu oraz klasyfikacja końcowa będzie realizowana za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Datasport.
 • Każdy zawodnik otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z numerem startowym.
 • Pomiar czasu elektroniczny (pierwsze 50 osób brutto pozostali netto). Pomiar czasu będzie dokonywany dwukrotnie w punktach Start/Meta oraz na półmetku (międzyczas).

VI. ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich osób, przy czym zawodnicy do 16 roku życia startują jedynie w biegu na dystansie 5 km. Zawodnicy powyżej 16-roku życia mogą wziąć udział w biegu na dystansie 5 km lub 10 km, zgodnie ze swoją preferencją.

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w biegu jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Niepełnoletni zawodnik zobowiązany jest przedłożyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę zgłoszenie (karta zgłoszenia dostępna na stronie: www.tck.trzebinia.pl).

4. Zawodnicy odbierający pakiet muszą okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby niepełnoletnie przy odbiorze pakietu muszą przedłożyć oświadczenie wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przekazany przez Organizatora, przypięty z przodu koszulki startowej. Brak numeru startowego lub jego zasłanianie w części lub w całości jest niedopuszczalne i grozi dyskwalifikacją.

6. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru startowego oraz poinformowanie o tym fakcie  Organizatora. 

7. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (m.in. skracanie dystansu, bieg poza wyznaczoną trasą itp.) zostaną zdyskwalifikowani.

8. Warunkiem przystąpienia do biegu jest dokonanie rejestracji oraz opłaty startowej. 

9. Bieg odbędzie się z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw NW podczas trwania biegu.

11. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję miejsc niebezpiecznych, uczestnicy biegu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora.

12. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników.

13. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

14. Organizator ustala limit uczestników biegu na 5 km dla zawodników do 16 roku życia – 200 osób. Limit osób dorosłych – 600 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. 

15. W przypadku wprowadzenia zmian związanych z organizacją imprezy biegowej w trakcie pandemii,  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w tym np. przesunięcia godzin startu,  podzielenie zawodników na mniejsze grupy startowe.

16. Każdy z uczestników biorących udział w biegach zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia potwierdzając to własnym podpisem składanym w momencie weryfikacji w biurze zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do imprezy ChechłoRun ‘2022 przyjmowane będą do dnia 11.09.2022 r. lub do wyczerpania limitu) poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.datasport.pl. Płatność elektroniczna w systemie zapisów datasport. Za pełne zgłoszenie uważa się zgłoszenie imienne i opłacenie opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi:

        1/* 45,00 zł dla zawodników powyżej 16 roku życia

           * 10,00 zł dla zawodników do 16 roku życia

W ramach w/w opłat uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy zawierający:

 • numer startowy z chipem (bezzwrotny)
 • medal ukończenia biegu
 • ciepły posiłek na mecie
 • pamiątkowy gadżet
 • wodę w trakcie zawodów

2/*15,00 zł dla zawodników powyżej 16 roku życia legitymujących się Kartą Trzebińską

               *2,00 zł dla zawodników do 16 roku życia legitymujących się Kartą Trzebińską

W ramach w/w opłat uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy zawierający:

 • numer startowy z chipem (bezzwrotny)
 • medal ukończenia biegu
 • ciepły posiłek na mecie
 • pamiątkowy gadżet

      *    wodę w trakcie zawodów

Uczestnik w dniu zawodów musi wylegitymować się Kartą Trzebińską !

Limit osób powyżej 16 rż wynosi 600

Limit osób do 16 rż wynosi 200

2. Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.

3. W przypadku niewykorzystania limitu zgłoszeń Organizator dopuszcza możliwość zapisów w dniu zawodów. Opłata startowa w dniu zawodów, wpłacona w biurze zawodów wynosi 70,00 zł.

4. Zgłoszenie zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon, e-mail, adres, kategorie biegu.

5. Numer konta, na który należy dokonać opłaty startowej widoczny będzie w panelu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.datasport.pl.

6. Dane do przelewu wypełnia się na stronie www.datasport.pl

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

8. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 14 dni przed datą zawodów.

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE:

W Biegu „Chechło Run 2022” prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

Bieg 10 km (zawodnicy pow. 16 lat):

-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Open,

-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w kategorii uczestników mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.

Bieg 5 km (zawodnicy pow. 16 lat):

-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Open,

-Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w kategorii uczestników mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.

Bieg 5 km 

(zawodnicy do 10 lat):

- Klasyfikacja generalna dziewczęta i chłopcy Open

(zawodnicy od 11 do 16 lat):

- Klasyfikacja generalna dziewczęta i chłopcy Open

IX. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Open w biegu 10 km:

 • Pierwsze miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn – nagroda rzeczowa lub finansowa o wartości 600 zł.
 • Drugie miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn – nagroda rzeczowa lub finansowa o wartości 400 zł.
 • Trzecie miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn – nagroda rzeczowa lub finansowa o wartości 300 zł.

2. Pozostałe klasyfikacje – nagrody rzeczowe.

3. W trakcie imprezy odbędzie się także loteria z nagrodami dla uczestników biegu  – regulamin dostępny w czasie imprezy. Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest ukończenie biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu „Chechło Run 2022”.
 • Każdy uczestnik wchodząc na teren organizacyjnie podlegający pod „Chechło Run 2022” ma pełną świadomość, że udział w zawodach może być niebezpieczny i bierze w nich udział na własne ryzyko, świadomy wszelkich zagrożeń wynikających ze specyfiki trasy biegu.
 • Zawodnik oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w biegu.
 • Zawodnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje osobiście w czasie zawodów, treningu, przed i po imprezie na terenie zawodów.
 • Każdy z uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. Od każdego niepełnoletniego uczestnika wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w „Chechło Run 2022”.
 • Każdy z uczestników biorących udział w biegach zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia potwierdzając to własnym podpisem składanym w momencie weryfikacji w biurze zawodów.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych czy kontuzji.
 • W trakcie biegu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających.
 • W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora.
 • Organizator zapewnia biuro depozytu.
 • ChechłoRun odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.datasport.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Uczestnik biorący udział w biegu jednocześnie oświadcza, że

a) zapoznał się z regulaminem imprezy i akceptuje jego treść oraz nie posiada żadnych

przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach. Startuje w nich na własną

odpowiedzialność.

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich lub swojego dziecka

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przez upoważnionych

pracowników TCK w Trzebini celem organizacji biegu.

c) został poinformowany, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul.

Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel. 32 612 14 97

2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Grabowską z którą można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych uczestników.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu

Trzebińskiego Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz

aktów wykonawczych.

5) Jego dane osobowe lub dane osobowe jego dziecka nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na

podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do

przetwarzania tych danych).

7) Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż

przetwarzanie jego danych osobowych lub danych osobowych jego dziecka narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami jego danych osobowych lub danych osobowych jego dziecka będą:

- Urząd Miasta Trzebinia,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań

nałożonych na Centrum przez przepisy prawa,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych

osobowych.

9) Jego dane osobowe lub dane osobowe jego dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez uczestnika jego danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest

obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

d) Wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego/jego dziecka wizerunek zarejestrowany podczas w/w zawodów zorganizowanych przez placówkę TCK w Trzebini poprzez: zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie www.tck.trzebinia.pl, Facebook i innych witrynach powiązanych z TCK w Trzebini do momentu zakończenia aplikacji na Facebook’u.

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 2.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 992)

Read 356 times Last modified on wtorek, 06 wrzesień 2022 21:18

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie

 •   ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
 •   +48 32 623 29 15
 •   sp6@chrzanow.pl